عملیات فرم دهی

محصول کاربرد مواد Viscosity at 40 °C
WEDOLIT  FN 1170-260 روغن حاوی کلر برای شکل دهی سنگین-موجود با ویسکوزیته های مختلف Steel, stainless steel 36-241 mm²/s
WEDOLIT  FN 6870-170 روغن شکل دهی برای برش عمیق، خمش و مته کاری    (4-ball  test  >  9000N موجود با ویسکوزیته های مختلف Steel 35-280 mm²/s
WEDOLIT FN 1490-30 روغن شکل دهی برای فلزات غیر آهنی و آلومینیوم- بازدارنده اختصاصی- موجود با ویسکوزیته های مختلف Non-ferrous metals, aluminium 21-2,780 mm²/s
WEDOLIT FN 3870-85 روغن اکستروژن، کشش عمیق، مته کاری Steel 80 mm²/s
WEDOLIT FN 5850-70 برش دقیق- مته کاری- کشش عمیق Steel, stainless steel 71 mm²/s
WEDOLIT FW 3500 روانکار حل شونده در آب برای پروسه های هیدروفرمینگ Steel 5 mm²/s
WEDOLIT FS 3100 روغن فرار مته کاری با فلش پوینت >60C موجود در کلاس های مختلف Steel, non-ferrous metals <5 mm²/s
WEDOLIT FS 6100 روغن فرار مته کاری با فلش پوینت >80C موجود در کلاس های مختلف Steel, non-ferrous metals <5 mm²/s
WEDOLIT FS 8100 روغن فرار مته کاری برای فولاد و فلزان غیر آهنی با فلش پوینت >100C موجود در کلاس های مختلف Steel, non-ferrous metals <5 mm²/s
WEDOLIT FS 3710 روغن مته کاری برای صفحات آلومینیوم تا ضخامت 8 mm با فلش پوینت 60C Aluminium <5 mm²/s
WEDOLIT FS 7710 روغن مته کاری برای صفحات آلومینیوم تا ضخامت 8 mm با فلش پوینت 60C Aluminium <5 mm²/s

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com