روغن های محافظ

محصول کاربرد Dewatering effect Film weight g/m² Flash point °C Film thickness µm Film structure Period of pro- tection as per DIN EN ISO 6270-2 AHT
WEDOLIT AS 1623 وکس حفاظت از خوردگی برای حمل و نقل دریایی 240ساعت بر اساسDIN EN ISO 6270-AHT 40-50 g > 56 40-50 Waxy > 100 cycles
WEDOLIT AS 4225 روغن ضد خوردگی برای قطعات فسفاته 2.1 > 62 2.51 Waxy to dry 19 cycles
WEDOLIT AS 4113-1 روغن ضد خوردگی برای فولاد، فلزات غیر آهنی و فلزات سبک < 2.1 > 61 1.29 Waxy 19 cycles
WEDOLIT AS 6122 روغن ضد خوردگی VOC برای فولاد بدون اثر آبزدایی < 1 > 101 1.19 Greasy 21 cycles
WEDOLIT AS 6111 روغن ضد خوردگی VOC- برای فولاد- قابلیت جوشکاری 1.4 > 100 1.65 Oily 34 cycles
WEDOLIT AS 6111-2 روغن ضد خوردگی VOC- برای فولاد 1.2 > 100 1.44 Oily 27 cycles
WEDOLIT AS 1012 محلول ابزدا با تبخیر بالا با فیلم حفاظتی نازک 0.1 40 0.1-0.2 Slightly greasy 3 cycles
WEDOLIT AS 3112 محلول آبزدا برای فولاد، فلزات غیر آهنی و سبک 1.2 > 56 1.54 Oily 40 cycles
WEDOLIT AN 7321 روغن ضد خوردگی بی اثر بدون اثر آبزدایی 3 > 195 3.45 Oily 25 cycles
WEDOLIT AN 7111 روغن خوردگی بدون حلال 1.5 > 130 1.74 Oily 15 cycles
WEDOLIT AW 8321 محصول حفاظت از خوردگی محلول در آب 3.1 -20% > 100 Oily 54 cycles -20%
WEDOLIT AS 3111 روغن ضد خوردگی با تست اسپری نمک خوب و وزن پوششی پایین طبق DIN EN ISO 6270-AHT 0.75 > 60 0.78 Oily 157 cycles

  منتظر تماس شما هستیم

  آدرس

  میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان دوازدهم - شماره 6/1 - واحد 1

  تلفن

  41292000

  ایمیل

  info@faraasia.com.com